Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 r., 204 dzień roku.   Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława

Statut PZW

Najnowsze wideo

Polecamy

Moja Ostrołęka Sklep komputerowy Reset Sklep Best Office w Ostrołęce Agrometal Master Mróz Polski Związek Wędkarski

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października 2007 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym,

samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

§ 2

1. Podstawą prawną działania Związku jest:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 2005 r. z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 89, poz. 889 z 1996 r. z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami);

Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.

2. Związek posiada osobowość prawną.

3. Związek jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego.

§ 3

Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz

i organów naczelnych jest m.st. Warszawa.

Strukturę organizacyjną Związku tworzą koła i okręgi, jako jednostki terenowe Związku.

Osobowość prawną mogą posiadać okręgi, jako terenowe jednostki organizacyjne.

Okręg może być organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy określonej w § 2 ust. 1 lit. d.

Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.

§ 4

Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę.

Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów.

Godło Związku podlega ochronie prawnej.

Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny.

Związek obchodzi w dniu 19 marca święto wędkarstwa polskiego — Dzień Wędkarza.

§ 5

Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw

może tworzyć biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudniać pracowników.

Do dokonywania za Związek czynności z zakresu prawa pracy upoważnieni są odpowiednio: dyrektor biura Zarządu Głównego i dyrektorzy biur zarządów okręgów.

Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura wykonuje prezes odpowiedniego zarządu w trybie określonym w § 30 pkt 24. i § 46 pkt 25.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Związku

§ 6

Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.

§ 7

Cele Związku realizowane są poprzez:

reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą;

współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;

współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;

współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;

współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji;

nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej;

prowadzenie ośrodków zarybieniowych;

prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową;

prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji;

upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju oraz uczestnictwo w takich zawodach za granicą;

organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;

organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych;

wyłanianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego;

popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie;

edukację wędkarską i turystykę;

resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo;

prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;

prowadzenie działalności wydawniczej;

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8 Związek zrzesza członków:

zwyczajnych,

uczestników,

wspierających.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła wymagane składki.

Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga materialnie Związek.

Członkiem Związku może być cudzoziemiec.

§ 10

0 przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd koła.

0 przyjęciu do Związku członków wspierających decyduje zarząd jednostki organizacyjnej Związku, do której wpłynęła deklaracja.

Ewidencję członków prowadzi zarząd koła.

§ 11

Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

Skreślenia członka Związku z ewidencji dokonuje zarząd koła po ustaniu członkostwa.

§ 12

Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

zgonu;

rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła;

nieopłacenia składki rocznej w terminie, jeżeli zarząd koła uzna opóźnienie za nieusprawiedliwione;

wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

§ 13

Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:

uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;

wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;

kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania administracyjnego;

korzystać ze wszystkich urządzeń i rodzajów działalności Związku na zasadach określonych przez władze Związku;

uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb";

otrzymywać i nosić odznaki Związku;

do zwrotu kosztów podroży i wypłaty diet, na zasadach ogólnych, w związku z realizacją zadań statutowych;

pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego szczebla organizacyjnego;

przenieść się do innego koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw członkowskich.

§ 14

Członek Związku ma obowiązek:

przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

kierować się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku;

sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku;

chronić i pomnażać mienie Związku jako dobro wspólne;

przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;

należeć tylko do jednego koła PZW;

aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania;

wnosić składkę członkowską nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.

§ 15

1. Za zasługi w działalności statutowej członek Związku może otrzymać odznaki honorowe PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:

1) odznakami honorowymi PZW są:

złota odznaka PZW z wieńcami,

złota odznaka PZW,

srebrna odznaka PZW,

medal Za zasługi w rozwoju wędkarstwa,

medal Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim,

odznaka Wzorowy Młody Wędkarz.

2) odznakami okolicznościowymi są odznaki i medale;

3) wyróżnieniami są: puchary, dyplomy uznania, nagrody rzeczowe.

2. Za szczególne zasługi dla PZW członek Związku może otrzymać tytuł „Członek Honorowy PZW". Osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku.

3. Jednostkom terenowym Związku, dla uznania dorobku, Zarząd Główny może przyznać zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW".

4. Osobom nie będącym członkami PZW oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla wędkarstwa i PZW, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego".

5. Zasady nadawania odznak honorowych i medali oraz tytułu „Członek Honorowy PZW" określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

§ 16

1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.

2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:

upomnienie,

nagana,

zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,

zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,

wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku.

3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.

4. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje po dwóch latach od upływu terminu, na który zostały orzeczone albo po roku od tego terminu, orzeczeniem właściwego sądu koleżeńskiego.

Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich wybierany do czasu zatarcia kary.

Członek Związku naruszający przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego podlega karze. Rodzaje kar oraz procedurę ich udzielania określają przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego.

ROZDZIAŁ IV

Władze i zasady organizacyjne Związku

§ 17

Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

W okresie między zjazdami, władzą Związku jest Zarząd Główny.

Organem kontroli wewnętrznej Związku jest Główna Komisja Rewizyjna.

Organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest Główny Sąd Koleżeński.

§ 18

Wybory do władz i organów szczebla naczelnego i okręgowego odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do władz i organów koła odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.

Władze i organy Związku wybierane są spośród delegatów na Zjazd.

Członkowie ustępujących zarządów Związku, którzy nie otrzymali absolutorium, nie mogą kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji.

Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie może być członkiem władz i organów Związku.

Członek Związku, będący pracownikiem Związku, wybrany do władz albo organu równorzędnego i wyższego szczebla organizacyjnego Związku, traci funkcje, jeśli w terminie 3 miesięcy nie rozwiąże stosunku pracy.

Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna. Mandaty delegatów na zjazd są ważne w okresie kadencji

§ 19

Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, z zastrzeżeniem § 30 pkt 10, § 46 pkt 14, § 74 ust. 1 i § 75.

Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli organizacyjnych.

Władze wyższego szczebla mogą zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego szczebla, jeżeli jest sprzeczna z przepisami określonymi w § 2 ust. 1.

§ 20

W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz i organów, uzupełnienie następuje spośród delegatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.

W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów, właściwy zarząd albo pełnomocnik wyznaczony przez zarząd wyższego szczebla, zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów (nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła) dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub zawiesić na czas postępowania dyscyplinarnego w związku z postawionym zarzutem o działania naruszające przepisy określone w § 14 pkt 1-6. W przypadku prezesa, uchwała zarządu zobowiązuje do zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów lub walnego zgromadzenia członków koła.

Zjazdy delegatów są władne do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 74 ust. 1 i § 75.

W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w ostatnim zjeździe zwyczajnym.

Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższych szczebli oraz mają prawo zawieszania w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzona bezczynność albo działanie sprzeczne z przepisami określonymi w § 2 ust. 1.

Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, funkcje te wykonuje pelnomocnik powołany przez władze wyższego szczebla.

§ 21

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są sądy koleżeńskie.

2. Przed sądami koleżeńskimi występują, w charakterze oskarżycieli, rzecznicy dyscyplinarni, których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

3. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:

Prezesa Zarządu Głównego,

Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,

Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,

ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.

Wniosek może być złożony jeden raz w okresie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

4. Zasady stosowania kar oraz procedurę postępowania przed sądami koleżeńskimi określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW, uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 22 Krajowy Zjazd Delegatów może być:

zwyczajny,

nadzwyczajny.

§ 23

W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:

1) delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, proporcjonalnie do liczby członków, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem następujących zasad wyborczych:

jeden delegat do 5 tys. członków,

każde rozpoczęte 5 tysięcy plus 2,5 tysiąca członków — następny delegat, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów;

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów Związku oraz osoby zaproszone.

§ 24

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

uchwalenie porządku i regulaminu obrad;

ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku;

rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Zjazdowi;

określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w Związku;

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

nadawanie tytułu „Członek Honorowy PZW" na wniosek Zarządu Głównego;

podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Związku;

podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Związku i zasad rozporządzania jego majątkiem;

określanie zasad ustalania wysokości diet dla działaczy Związku na daną kadencję z tytułu pełnienia funkcji społecznej;

ustalanie jednolitego systemu stosowania ulg dla członków odznaczonych honorowymi odznakami PZW.

§ 25

Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje co 4 lata Zarząd Główny.

0 terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów i zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski będące tematem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 26

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku przez:

Główną Komisję Rewizyjną,

co najmniej 1/3 zarządów okręgów,

1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których został zwołany.

§ 27

Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i odpowiada za swą działalność przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 28

Zarząd Główny składa się z 33 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków, na wniosek Prezesa, Prezydium w skład, którego wchodzą:

Prezes wybrany przez Zjazd, oraz:

dwóch wiceprezesów,

skarbnik,

sekretarz,

do sześciu członków Prezydium.

§ 29

Zarząd Główny obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością Związku kieruje Prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez Zarząd Główny jego członek.

§ 30

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:

kierowanie pracą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami i reprezentowanie go na zewnątrz;

realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 25 ust. 2;

uchwalanie ordynacji wyborczej;

realizowanie zaleceń pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;

rozpatrywanie i wdrażanie wniosków pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku, zgodnie z ustawą o rachunkowości;

zatwierdzanie rocznych budżetów Związku;

ustalanie wysokości krajowej składki członkowskiej i wpisowego;

podejmowanie uchwał o tworzeniu i znoszeniu okręgów oraz jednostek gospodarczych większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków;

wydawanie przepisów regulujących działalność Związku;

nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób wspomagających działalność statutową Związku;

powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku;

powoływanie Głównego Kapitanatu Sportowego w związku z wykonywaniem kompetencji wynikających z § 63 pkt 10;

ustalanie struktur organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania wędkarskich klubów sportowych;

ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez sportowych;

podejmowanie uchwał w przedmiocie obciążania, nabywania oraz zbywania nieruchomości;

ustalanie kierunków organizowania pracy z młodzieżą wędkarską;

ustalanie kierunków działalności Związku w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód;

nadzorowanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;

sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku;

organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku;

udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez Zarząd Główny osób;

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura, głównego księgowego, redaktora naczelnego „Wiadomości Wędkarskie" oraz kierowników jednostek gospodarczych Zarządu Głównego;

Umowy o pracę, w imieniu Zarządu Głównego, zawiera Prezes Zarządu Głównego;

powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych Zarządu Głównego oraz rzecznika prasowego Zarządu Głównego;

wykładnia przepisów uchwalonych przez władze Związku.

§ 31

Prezydium Zarządu Głównego obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Prezydium Zarządu Głównego kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji Zarządu Głównego, z tym, że podjęte uchwały podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Zarząd Główny może uchwały zatwierdzić, zmienić bądź uchylić.

Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Prezydium.

W okresie między posiedzeniami Prezydium, działalnością Związku kieruje Prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez Prezydium jego członek.

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków.

§ 33

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Związku;

występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego;

kontrolowanie działalności Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz w roku;

współpraca z okręgowymi komisjami rewizyjnymi;

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;

występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

2. Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy rewidentów lub, zatrudnianych w tym celu, biegłych i innych ekspertów.

3. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku wszystkich szczebli organizacyjnych.

§ 34

Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 35

Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 36

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów — naczelnych oraz okręgowych i jest instancją odwoławczą od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej i drugiej instancji w zespołach złożonych z trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może powoływać do składu orzekającego sędziów okręgowego sądu koleżeńskiego.

W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach pięcioosobowych.

ROZDZIAŁ V

Okręgi Związku

§ 37

1. Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku gospodarującą na wodach, na wyznaczonym przez Zarząd Główny terenie działania. Zarząd Główny powołuje okręg, jako terenową jednostkę Związku, zapewniającą realizację celów statutowych na terenie swego działania.

Warunkiem istnienia okręgu jest posiadanie zdolności do samodzielnego finansowania celów statutowych.

Okręg realizuje cele Związku określone w § 7.

Likwidacji okręgu, po wyczerpaniu procedury naprawczej, dokonuje Zarząd Główny na wniosek okręgowego zjazdu delegatów lub w razie utraty zdolności określonych w ust.3.

Zarząd Główny jest zobowiązany do wszczęcia procedur likwidacyjnych okręgu w przeciągu trzech miesięcy od daty powzięcia informacji, że zobowiązania okręgu przekraczają łączną wartość mienia okręgu.

Uchwałę o połączeniu lub zmianie granic okręgów podejmuje Zarząd Główny na wspólny wniosek okręgowych zjazdów delegatów zainteresowanych okręgów.

Okręgi mogą powoływać wędkarskie kluby sportowe. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania klubów określa Zarząd Główny.

Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach.

Okręgi mogą między sobą zawierać porozumienia oraz podejmować współpracę w zakresie realizacji zadań statutowych.

§ 38

Najwyższą władzą okręgu jest okręgowy zjazd delegatów.

W okresie między zjazdami, władzą okręgu jest zarząd okręgu.

Organem kontroli wewnętrznej okręgu jest okręgowa komisja rewizyjna.

Organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest okręgowy sąd koleżeński.

§ 39 Okręgowy zjazd delegatów może być:

zwyczajny,

nadzwyczajny.

§ 40

W okręgowym zjeździe delegatów uczestniczą:

delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków kół, według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;

z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów oraz osoby zaproszone.

§ 41

Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje co 4 lata zarząd okręgu, w terminie uzgodnionym z Zarządem Głównym.

0 terminie, miejscu i porządku dziennym okręgowego zjazdu delegatów, zarząd okręgu zawiadamia delegatów i zarządy kół na piśmie co najmniej na 21 dni przed okręgowym zjazdem delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad okręgowego zjazdu delegatów.

§ 42

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:

uchwalanie porządku i zatwierdzanie regulaminu obrad;

rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze i organy okręgu sprawozdań oraz programów działania;

rozpatrywanie wniosków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego oraz innych, zgłoszonych na zjeździe;

podejmowanie, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu okręgu;

ustalanie składu liczbowego zarządu oraz organów okręgu;

wybór prezesa zarządu okręgu, członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu koleżeńskiego;

wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

§ 43

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje zarząd okręgu z własnej inicjatywy lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku przez :

Zarząd Główny;

okręgową komisję rewizyjną,

1/3 zarządów kół,

1/3 liczby delegatów.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje niezwłocznie okręgowa komisja rewizyjna.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla rozpatrzenia których został zwołany.

§ 44

Zarząd okręgu składa się z 11 do 31 członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów łącznie z prezesem.

Ze składu zarządu okręgu należy powołać, na wniosek prezesa:

wiceprezesów,

sekretarza,

skarbnika.

Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno odbyć się nie później niż 7 dni od dnia wyborów, może on wybrać, na wniosek prezesa, spośród swych członków prezydium.

Skład ilościowy prezydium nie może przekraczać 1/2 stanu liczbowego zarządu okręgu.

§ 45

Zarząd okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Posiedzenia zarządu okręgu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

§ 46

Do zakresu działania zarządu okręgu należy:

kierowanie pracą okręgu w okresie pomiędzy zjazdami i reprezentowanie na zewnątrz;

realizowanie uchwał krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu Głównego;

zwoływanie okręgowego zjazdu delegatów i przedstawianie mu dokumentów, o których mowa w § 41 ust. 2;

uchwalanie ordynacji wyborczej dla kół;

rozpatrywanie i wdrażanie wniosków pokontrolnych okręgowej komisji rewizyjnej;

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu;

zatwierdzanie rocznych budżetów okręgu;

uchwalanie składek okręgowych;

podejmowanie uchwał o terenie działania kół i klubów wędkarskich oraz o ich tworzeniu lub likwidacji;

podejmowanie uchwał regulujących wewnętrzną działalność okręgu, w tym także regulaminu okręgowego kapitanatu sportowego na podstawie § 67;

występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie okręgowych odznak i wyróżnień okolicznościowych;

powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu,

zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu do wartości mienia stanowiącego jego własność, w tym nabywanie nieruchomości za środki własne okręgu i prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz okręgu lub Związku. Do obciążania i zbywania nieruchomości wymagana jest zgoda Zarządu Głównego.

podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Głównego;

prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód oraz tworzenie łowisk specjalnych;

organizowanie imprez wędkarskich;

organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską i finansowanie tej działalności;

prowadzenie działalności szkoleniowej;

sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych okręgu;

prowadzenie obsługi finansowo-księgowej kół i klubów;

kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;

administrowanie nieruchomościami Związku, będącymi w zarządzie i użytkowaniu okręgu;

współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności wydawniczej oraz współdziałanie z innymi organizacjami wędkarskimi;

zawieranie porozumień o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora biura, głównego księgowego, redaktorów naczelnych wydawnictw okręgowych oraz kierowników jednostek gospodarczych i okręgowych straży rybackich.

Umowy o pracę, w imieniu zarządu okręgu, zawiera prezes zarządu okręgu.

udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych przez zarząd okręgu osób;

podejmowanie uchwał w sprawie porozumień międzyokręgowych dotyczących dostępu do wód, gospodarki rybacko-wędkarskiej, sportu i turystyki;

organizowanie rejonowej współpracy kół;

powoływanie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską;

powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządu okręgu oraz rzecznika prasowego zarządu okręgu, a także redaktorów naczelnych wydawnictw okręgowych, kierowników jednostek gospodarczych, okręgowych straży rybackich.

§ 47

W przypadku wyboru prezydium zarządu okręgu, kieruje ono całokształtem zagadnień i spraw podlegających kompetencji zarządu okręgu z tym, że podjęte uchwały podlegają przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu okręgu.

Zarząd okręgu może uchwały zatwierdzić, zmienić bądź uchylić.

Prezydium zarządu okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W okresie między posiedzeniami prezydium zarządu okręgu, okręg reprezentuje i kieruje jego działalnością prezes zarządu okręgu lub wyznaczony członek prezydium zarządu okręgu.

§ 48

Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez okręgowy zjazd delegatów.

Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 49

1. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności okręgu;

występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu okręgu;

nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych kół;

składanie sprawozdań ze swojej działalności na okręgowym zjeździe delegatów;

występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu.

2. Okręgowa komisja rewizyjna kontroluje działalności zarządu okręgu nie rzadziej niż raz w roku.

3. Przedstawiciel komisji ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach organizowanych przez władze okręgowe i władze kół.

4. Komisja może realizować swoje zadania przy pomocy biegłych rewidentów i innych ekspertów.

§ 50

1.0kręgowy sąd koleżeński składa się z 7 do 11 członków, wybieranych przez okręgowy zjazd delegatów. Wybierają oni ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Okręgowy sąd koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu działalności na okręgowym zjeździe delegatów.

§ 51

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom władz i organów kół oraz jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich kół.

Okręgowy sąd koleżeński orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, wyznaczonych przez przewodniczącego sądu.

Przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego może powoływać do składu orzekającego sędziów sądów koleżeńskich kół lub sądów międzykołowych.

ROZDZIAŁ VI

Koła Związku

§ 52

Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu okręgu, która określa teren działania, minimalną liczbę członków i zakres sprawowanej opieki nad wodami.

Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.

Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.

§ 53

1. Władzami koła są:

walne zgromadzenie członków koła,

zarząd koła — między walnymi zgromadzeniami członków koła.

2. Organami koła są:

komisja rewizyjna,

sąd koleżeński.

3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:

1) zwyczajne:

sprawozdawcze,

sprawozdawczo-wyborcze,

2) nadzwyczajne.

4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie, a walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata, w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.

5. 0 terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła:

na żądanie zarządu okręgu,

na podstawie własnej uchwały,

na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,

na wniosek 1/3 członków lub delegatów koła.

7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.

8. Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

9. W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 54

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:

rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo- wyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła;

ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;

wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;

uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;

zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

§ 55

Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd okręgu.

Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:

wiceprezesów,

sekretarza,

skarbnika,

gospodarza koła.

Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek.

§ 56

Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy:

1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła;

realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;

zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła;

realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;

rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła;

uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji;

uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego;

przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków zgodnie z § 11,

podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji;

uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną działalność koła;

występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień okolicznościowych koła;

powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;

organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;

prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie działania;

administrowanie, na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu, powierzonym majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości środków zatwierdzonych w budżecie koła;

prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy o ochronie wód i gospodarce rybackiej;

wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską;

powoływanie i odwoływanie rzeczników dyscyplinarnych zarządów kół.

§ 57

Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 58

1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:

kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku;

występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła;

składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła;

występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.

2. Przedstawiciel komisji rewizyjnej koła ma prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.

§ 59

Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na walnym zgromadzeniu członków koła.

§ 60

Sąd koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu orzekającego.

§ 61

Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub władzach i organach wyższych szczebli.

§ 62

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd koleżeński.

ROZDZIAŁ VII

Organizacja kwalifikowanego sportu wędkarskiego

§ 63

Do zadań Polskiego Związku Wędkarskiego, jako polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym, należy:

organizowanie kwalifikowanego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach wędkarskich;

określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich;

przygotowywanie kadr narodowych i reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu;

reprezentowanie polskiego wędkarstwa sportowego w międzynarodowych organizacjach sportu wędkarskiego;

określanie statusu oraz praw i obowiązków zawodników;

określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do wędkarskiego klubu sportowego;

przedstawianie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu;

szkolenie i doskonalenie zawodowe trenerów oraz sędziów sportowych;

prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym;

określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego i powoływanie organów orzekających.

§ 64

Podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie kwalifikowanego sportu wędkarskiego jest wędkarski klub sportowy, zwany dalej klubem.

Klub zrzesza wędkarzy pragnących dobrowolnie uprawiać sport wędkarski.

Klub powstaje na podstawie § 37 ust. 8 oraz § 46 pkt 9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego. Regulamin wędkarskiego klubu sportowego określa Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

Warunkiem dopuszczenia klubu do współzawodnictwa sportowego jest uzyskanie stosownej licencji i rejestracja w Głównym Kapitanacie Sportowym Polskiego Związku Wędkarskiego. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest Główny Kapitanat Sportowy PZW, który prowadzi rejestr udzielonych klubom licencji.

§ 65

Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych, mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalenie, w oparciu o klasyfikację ogólną, składów reprezentacji narodowych na mistrzostwa świata i Europy.

§ 66

Kwalifikowany sport wędkarski w Polsce organizuje Główny Kapitanat Sportowy PZW na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego PZW. Regulamin Głównego Kapitanatu Sportowego PZW określa uchwała Zarządu Głównego PZW.

§ 67

Sport kwalifikowany na szczeblu okręgu, z upoważnienia zarządu okręgu organizuje okręgowy kapitanat sportowy. Regulamin okręgowego kapitanatu sportowego określa uchwała zarządu okręgu PZW. Zarządy okręgów PZW organizują i koordynują działalność klubów wędkarskich na swoim terenie.

§ 68

Zasady finansowania zadań w zakresie sportu kwalifikowanego ustalają odrębne przepisy uchwalone przez Zarząd Główny PZW.

ROZDZIAŁ VIII

Mienie Związku

§ 69

Mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe Związku i okręgów.

Związek jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia Związku nie stanowiącego własności okręgów.

Okręg jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia okręgu.

Na wniosek zarządu okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne

prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania tego okręgu, jeśli przemawia

za tym ważny interes okręgu, a nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów oraz

jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku.

Zbycie praw do nieruchomości przez okręg wymaga uprzedniej zgody Zarządu Głównego.

W przypadku sprzedaży przez okręg nieruchomości, prawo pierwokupu przysługuje Związkowi.

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności.

Tworzenie i przystępowanie okręgu do spółek prawa handlowego wymaga zgody Zarządu Głównego.

§70

Gospodarka mieniem Związku prowadzona jest na podstawie budżetu bilansującego przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.

Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy plan kont.

Rokiem obrachunkowym w Związku jest rok kalendarzowy.

§ 71

1. Do reprezentowania Związku w sądzie i poza nim, upoważnieni są na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu Głównego z koniecznym udziałem jednej z osób pełniących funkcję:

prezesa,

skarbnika,

sekretarza.

2. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz dla udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń, uprawnieni są działający na podstawie uchwały łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem jednej z osób pełniących funkcję wymienionych w ust. 1.

3.W odniesieniu do okręgu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 72

Zarządy okręgów mają obowiązek poddawać spory majątkowe między okręgami postępowaniu mediacyjnemu, uregulowanemu odrębnymi przepisami.

W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w postępowaniu mediacyjnym, okręgi są zobowiązane poddać spór sądowi polubownemu powoływanemu przez nie według zasad i przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zasady i przepisy postępowania mediacyjnego określonego w ust.1 ustala uchwałą Zarząd Główny.

§ 73

1.W przypadku likwidacji okręgu o przeznaczeniu jego mienia decyduje okręgowy zjazd delegatów. Gdy podjęcie decyzji nie jest możliwe, decyzję podejmuje Zarząd Główny. 2.Mienie likwidowanego okręgu może być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Związku. 3.W przypadku likwidacji koła o przeznaczeniu mienia, z którego korzystało decyduje zarząd okręgu.

4.Procedurę likwidacji okręgu określa uchwała Zarządu Głównego.

5.Procedurę likwidacji kół i klubów określa uchwała zarządu okręgu.

ROZDZIAŁ IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 74

Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

W przypadku wniosku o zmianę Statutu złożonego przez co najmniej 1/3 zarządów okręgów, wraz z projektem zmian, w terminie nie krótszym niż trzy miesiące przed rozpoczęciem Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia.

Wniosek Zarządu Głównego o zmianę Statutu wraz z projektem zmian musi być zgłoszony przy zachowaniu terminu określonego w ust. 2.

§ 75

Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 76

W razie rozwiązania się Związku jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Krajowy Zjazd Delegatów, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.